ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
  รายละเอียด :

 การให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

1. ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 118 คน
2. ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ จำนวน 15 คน
3. ประชาชนมาลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 56 คน
4. ประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ จำนวน 2 คน
5. ประชาชนมายื่นขอถังขยะ จำนวน 67 คน
6. ประชาชนมายื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 30 คน
7. ประชาชนมายื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 29 คน

ข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน