ข้อมูลบริการประชาชน
เรื่อง : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  รายละเอียด : 1. ชื่อกระบวนงาน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 191 คน