ข้อมูลบริการประชาชน
เรื่อง : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  รายละเอียด : 1. ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 167 คน