ข้อมูลบริการประชาชน
เรื่อง : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
  รายละเอียด : 1. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 176 คน