ข้อมูลบริการประชาชน
เรื่อง : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  รายละเอียด : ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 1. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย 2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 174 คน