องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข้อมูลบริการประชาชน
เรื่อง : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  รายละเอียด : 1. ชื่อกระบวนงาน:การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 289 คน