องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข้อมูลบริการประชาชน
เรื่อง : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
  รายละเอียด : 1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 228 คน