องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-5107
 
ข้อมูลบริการประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
222
22 ก.ย. 2558
22 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
22 ก.ย. 2558
23 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
22 ก.ย. 2558
24 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
22 ก.ย. 2558
25 การลงทะบียนและการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
22 ก.ย. 2558
26 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
228
22 ก.ย. 2558
27 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
233
22 ก.ย. 2558
28 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
22 ก.ย. 2558
29 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
22 ก.ย. 2558
30 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
22 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4